( Read summary in english here )

Sammanfattande beskrivning

 
 

Trots att Danmark och Sverige har haft en liknande historisk utveckling över åren, blir skillnaderna på arbetsmarknaden allt synligare. Arbetslösheten bland utsatta grupper i Sverige ökar samtidigt som det finns en brist på arbetskraft i Köpenhamnsregionen. Trots flera fördelaktiga faktorer för ett arbetskraftsutbyte över sundet, såsom den mindre styrda arbetsrätten, enkelheten att anställa och de högre lönerna, har attraktiviteten att arbeta i Köpenhamn minskat bland svenskar och antalet gränspendlare har likaså sjunkit. Utrikesfödda och andra generationens invandrare utgör en av de utsatta grupper som är i störst behov av stöd när det gäller etablering på arbetsmarknaden och är därför en av våra främsta målgrupper i projektet. Projektets huvudmål är således att öka gränspendlingen genom att få 50 utrikesfödda svenskar eller andra generationens invandrare i arbete i Danmark.

Genom nära samarbete mellan MINE, Living institute, Øresundsinstittutet, Lunds respektive Köpenhamns universitet och Föreningen Norden i Danmark har vi möjlighet att förbättra förutsättningarna för integration av ny arbetskraft och öka gränspendlingen i Öresundsregionen och därmed det gemensamma välståndet. Vi vill undersöka arbetsgivares attityder kring att anställa utrikesfödda och andra generationens invandrare. I nuläget finns ingen forskning kring arbetsgivares attityder när det gäller anställningar av personer med utländsk bakgrund och hur de skiljer sig åt mellan Sverige och Danmark. Vi kommer därför att göra intervjuer med kvalitativ metodik där vi dels analyserar svenska och danska arbetsgivares attityder till anställning, dels arbetstagares upplevelser av attityder om att anställa utrikesfödda. Det kommer att ge en helhetsbild av hur arbetsmarknaden ser ut för utrikesfödda och vilka åtgärder företag kan göra för att ta tillvara på den kompetens som annars går förlorad. Vår hypotes är att förklaringen ligger i skillnader på hur arbetsgivare ser på utrikesföddas kompetens och att kultur- och språkförbistringar spelar en stor roll.

Utifrån de resultat som framkommer kommer vi att ta fram en metodhandbok som kan ligga till grund för ett mer jämlikt och inkluderande rekryteringsmönster. Som långsiktigt mål vill vi att handboken ska kunna användas självständigt av både svenska och danska företag som kan inspireras att göra sin rekrytering fördomsfri och icke-diskriminerande. Vi kommer också att erbjuda företagen och de arbetssökande ett antal utbildningsinsatser utformade efter den framtagna resultatanalysen. De öppnar upp för både kunskapsutbyte och nätverkande mellan företag och organisationer. Vi förväntar oss att projektet kommer att resultera i ökad kunskap, ett utvecklat samarbete och bättre förutsättningar för regional utveckling. Vi ser även att det bidrar till ökad framgång i arbetsmarknadsetablering och höjd sysselsättningsgrad för utrikesfödda personer. Detta tillsammans kommer i sin tur få gynnsamma effekter på den ekonomiska tillväxten i Öresundsregionen och öka gränspendlingen på lång sikt.