Webbundersökning av attityder hos arbetsgivare

Tack för att du tar dig tiden att svara på vårt frågeformulär till projektet Fördomsfönster Öresund! Det kommer ta ca 15 minuter att svara på.

MINE’s tidigare projekt och intervjuer med utrikesfödda arbetssökande har gett en förståelse för att vägen in på den svenska arbetsmarknaden kan vara svår för denna grupp. Ibland finns det förklarliga skäl, men ofta tar det onödigt lång tid att etablera sig på arbetsmarknaden. MINE har upplevt att sysselsättningsgraden bland utrikesfödda är betydligt högre i Danmark än i Sverige (läs mer) . En möjlig förklaring är att det är enklare att anställa och avskeda i Danmark beroende på den arbetsrättsliga lagstiftningen och tillämpningen. Utöver dessa systemskillnader saknas kunskaper om effekten av arbetsgivarnas attityder och hur de eventuellt kan motverka diskriminering och misslyckad integration. Denna problematik har gett motivation till att undersöka vad som kan förklara regionala skillnader i sysselsättningsgrad bland utrikesfödda. Att arbeta med attitydförändring och utbildning av chefer, arbetsgivare och arbetstagare ser vi som en naturlig del för projektets långsiktiga verkan.

Vid kartläggning och analys av arbetsgivares attityder till utrikesfödda, samt kartläggning och analyser av språk- och kulturbarriärer som hinder för ökad integration, kommer femtio svenska och femtio danska arbetsgivare att intervjuas. Det framtagna resultatet kommer ligga i grund för utbildning för ledare, som planeras att ske i slutet av projektet, samt för rekommendationer av konkreta arbetsmarknadspolitiska åtgärder för att minska antalet arbetslösa utrikesfödda och andra generationens invandrare.

För att kunna bidra till sådana konkreta åtgärder och utveckling kommer resultatet skapa förståelse för om och vilka fördomsfönster och andra barriärer som finns mellan Sverige och Danmark. Samt hur barriärerna försvårar arbetspendling och integration över sundet. Genom intervjuerna och uppföljande diskursanalyser kommer projektet att ta reda på vilka av de attityder och inställningar som förekommer hos chefer och medarbetare som skulle kunna leda till etnisk diskriminering vid rekrytering, kulturkrockar, konflikter på arbetsplatsen eller till och med uppsägning.

Svaren på frågeformuläret kommer att vara anonyma. Avidentifieringen görs för att ge ett så sanningsenligt resultat som möjligt utan att kunna väga in andra aspekter i diskursanalysen än de som faktiskt är mätta.

Projektets intervjuer av arbetsgivare kommer, med hjälp av utformning av frågor utifrån trekomponentsmodellen, ge en kombinerad förståelse för vad deltagarna vet, vad de känner och hur de handlar. Dessa tre kan motsäga varandra; en individ kan vara medveten om fakta och tycka något men inte alltid handla därefter. Allt kommer vägas in i diskursanalysen. Vill ni ha information varför någon specifik fråga ställs kan ni kontakta fordomsfonster@mine.se och få ta del av rapporten runt det utformade frågeformuläret.


Om du vill delta i undersökningen men ännu inte fått en kod av oss, fyll i detta formulär så skickar vi dig en kod så du kan logga in på sidan med frågorna:

Namn *
Namn
Jag är också intresserad av att bli kontaktad av Mine för mera information om projektet och om Mines verksamhet i övrigt.
 
Fördomsfönster -logo.png